top of page

Čo je predmetom poplatku?

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce,

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,

c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo

d) ktorá je dodatočne povolená.

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.1)

 

Vyňaté sú:

- údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

- údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,

- drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2,

Pre každú stavbu sa z jej celkovej plochy pre potreby stanovenia poplatku odpočítava 60 m2.

Poplatok sa zo zákona vôbec nevzťahuje na stavbu alebo časť stavby

- sociálneho bývania (alebo ak slúži na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby, zdravotníckeho zariadenia,

- ktorá slúži materským školám, na základné, stredné, vyššie odborné a vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,

- ak slúži zariadeniu sociálnych služieb, na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, na obranu štátu, na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska.

Oslobodené sú stavby alebo časti stavieb slúžiace na športové účely, alebo ak sú významnou investíciou podľa osobitného predpisu (vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme).

Poplatok sa nevzťahuje ani na niektoré stavby súvisiace s poľnohospodárstvom (napríklad niektoré druhy skleníkov a stavby pre samozásobovateľov s podlahovou plochou do 1500 m2). Tieto výnimky sa však nevzťahujú na stavbu, ak jej stavebník je zároveň vlastníkom ďalšej rovnakej stavby v rovnakom katastrálnom území.


________________________

1) § 3 ods. 1 a 2 Zákon o miestnom poplatku za rozvoj (aktuálne znenie)


Ako to vidí IUR v praxi:

Zavedenie odpočítateľnej položky, tak ako je v zákone definovaná, je nelogické. V praxi ju pocítia len stavebníci rodinných domov, nakoľko pri výstavbe bytového domu s 20 bytmi je odpočítateľná položka len 3 m2 na byt. Odpočítateľná položka tak v praxi znamená preferenciu výstavby rodinných domov, ktoré však kladú najväčšie nároky na infraštruktúru.

bottom of page