top of page

Poplatok na celom území obce alebo len v jeho časti?

Poplatok za rozvoj môže ustanoviť obec na svojom území, v jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením.1)

 

Zavedenie poplatku je dobrovoľné, záleží na konkrétnej obci či meste, či ho zavedie. Ak sa pre zavedenie tohto poplatku samospráva rozhodne, musí tak urobiť jedine schválením všeobecne záväzného nariadenia.

Podľa § 17a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, jednotlivou časťou obce sa rozumie územnecelistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 percent daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce, a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení.


________________________

1) Zákon o miestnom poplatku za rozvoj


bottom of page