top of page

Kde zaviesť poplatok a v akej výške?

Obce, ktoré sa rozhodnú daný poplatok zaviesť, budú nútené vypracovať základnú „ekonomiku“ územia, ktoré bude určené na zastavanie a dostanú tak prehľad o tom, čo môžu ponúkať / očakávať a aké následky to môže vyvolať. 1)

 

Obce, ktoré sa rozhodnú poplatok zaviesť, by mali vopred vedieť rozsah súvisiacich a podmieňujúcich investícií potrebných pre rozvoj spravovaného územia vyvolaného investičnými aktivitami. Zákon im však takúto povinnosť neukladá.

Obec miestny poplatok za rozvoj nie je zo zákona povinná zaviesť.

Treba rozlišovať či, a v akej výške obec poplatok na jej území zavedie, nakoľko poplatok za rozvoj je potrebný práve tam, kde bude potrebná nová infraštruktúra vyvolaná práve novou výstavbou. Teda určite tomu bude v ešte neobývaných častiach obce, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie a len v obmedzenej miere v centre, kde je už infraštruktúra kompletne vybudovaná.

S ohľadom na vyššie uvedené by teda mala platiť zásada, že v lokalite, kde je vybavenosť územia najvyššia, by poplatok za rozvoj nemal byť zavedený, resp. ak ho obec zavádza, mal by byť zavedený nižší ako v rozvojovom území obce, kde je potreba výstavby infraštruktúry väčšia. Taktiež treba vziať do úvahy aj skutočnosť, že rôzne typy stavieb majú rôzne nároky na vybavenie územia.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že najväčšie požiadavky na infraštruktúru majú stavby na bývanie. Z užívania týchto stavieb vyplývajú požiadavky na jasle, škôlky, školy, zdravotnícke zariadenia, parky, dopravnú a technickú infraštruktúru.


________________________

1) Dôvodová správa k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj


Ako to vidí IUR v praxi:

V Bratislave poslanci miestnych zastupiteľstiev pri schvaľovaní VZN o miestnom poplatku za rozvoj niekedy prezentovali nevyhnutnosť prijatia poplatku, pretože to stanovuje zákon. Je to nesprávne. Každá samospráva má možnosť voľby. Mnohé samosprávy mimo Bratislavy a jej blízkeho okolia (vrátane jednej bratislavskej miestnej časti) poplatok z rôznych dôvodov neprijali. To však neznamená, že ho po skúsenostiach z praxe ostatných miest a obcí ešte nemôžu zaviesť.

Žiaľ, mnohé obce poplatok zaviedli bez akejkoľvek vypracovanej a odôvodnenej „ekonomiky územia“, ako bola pôvodná predstava zákonodarcu.bottom of page