top of page

Kedy začína a končí poplatková povinnosť?


Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. 1)

 

Dôležité je zavedenie oznamovacej povinnosti (§ 4 ods. 3).


Ak má stavba slúžiť na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy za predpokladu, že obec ustanovila sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre jednotlivé druhy stavieb.


________________________

1) § 4 ods. 1 a 2 Zákon o miestnom poplatku za rozvoj


Ako to vidí IUR v praxi:

Nepríjemná situácia nastane vtedy, ak úrad vyrubí poplatok za rozvoj, no neoprávnene, pretože stavba už má v územnom rozhodnutí záväzky k vybudovaniu doplňujúcej (vyžiadanej) investície (o čom nemusí mať pracovník obecného úradu informácie).

Podľa prechodných ustanovení, takýto stavebník poplatok platiť nemusí. No keďže sa správa poplatku riadi aj daňovým poriadkom, stavebník, aj keď napadne neoprávnené vyrubenie poplatku, musí vyrubenú sumu do 15-tich dní zaplatiť.

bottom of page