top of page

"Cieľom predkladaného zákona je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením:

 

...

- tento nástroj bude mať funkciu príjmovú – teda tam, kde sa predpokladá stavebný rozvoj, bude na základe všeobecne záväzného nariadenia ustanovený a na základe takto stanovených pravidiel bude tento poplatok vyberaný, pričom bude príjmom obce,

 

- tento nástroj bude mať funkciu rozvojovú – teda tam, kde vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry, bude tento poplatok slúžiť ako zdroj (jeden zo zdrojov) na vybudovanie tejto infraštruktúry,

 

- tento nástroj bude mať funkciu protikorupčnú – vylúči, alebo aspoň podstatne obmedzí ochotu zúčastnených strán „dohodnúť sa“ na rôznych plneniach, ktoré súvisia, alebo aj nesúvisia s výstavbou v obciach a stanoví jasné pravidlá, z ktorých sa budú dať predvídať náklady stavebníka."

 

Dôvodová správa k Zákonu o poplatku za rozvoj

Čo potrebujete vedieť pred zavedením poplatku za rozvoj?
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

Vybrané úseky zo zákona a z dôvodovej správy s komentárom.

Ako to vidí IUR v praxi:

Ako servis obciam, uverejnilo na svojom webe Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) Legislatívnu pomôcku. Ide už druhé pokračovanie Legislatívnej pomôcky k zákonu. Výklad reaguje na ostatnú novelizáciu zákona. Odporúčame samosprávam prečítať si ju, nakoľko v praxi vnímame ťažkosti pri formulácii znení a schvaľovaní VZN. Po vyhodnotení prvých skúseností a problémov z praxe očakávame skoré doplnenie zverejnenej metodiky.

bottom of page