top of page

Pokiaľ obec zavedie poplatok za rozvoj, bude mať toto rozhodnutie dopad aj na bežného obyvateľa, ktorý nie je stavebníkom.

Občan, ktorý kupuje novostavbu 

V prípade ak si občan kupuje novostavbu, mal by mu predávajúci poskytnúť informáciu, koľko z predajnej ceny tvorí poplatok za rozvoj (poplatok za rozvoj sa platí za celú nadzemnú podlažnú plochu stavby, preto sa nezohľadní len plocha bytu, ale aj podiel na spoločných priestoroch). V rámci verejnej kontroly by sa mal kupujúci informovať na obci o účelnom využití výnosu z poplatku za rozvoj, teda či bol využitý na budovanie infraštruktúry, ktorej potrebu vyvolala aj ním kupovaná nehnuteľnosť (budovanie ciest, parkov, škôlky atď...) 

 

 

Občan obce, ktorý žije v susedstve novostavieb 

Výnos z poplatku za rozvoj predstavuje benefit aj pre starousadlíkov v blízkosti novej výstavby, nakoľko výnosy  by mala obec využiť tam, kde potrebu dobudovania infraštruktúry vyvolá nová výstavba. Tá by mala byť sprevádzaná skvalitnením jej okolia, čo je benefitom aj pre občanov ktorí už v lokalite žijú. Aj občania z okolia novej výstavby by sa preto mali zaujímať ako obec využíva poplatok za rozvoj, či ostávajú v ich lokalite.

bottom of page