top of page
Zavedením kvalitného zákona o poplatku za rozvoj, by sa na Slovensko vniesli pravidlá pri výstavbe nových projektov. Avšak v zlom znení môže tento zákon spôsobiť ešte viac problémov pri výstavbách nových budov a prehĺbiť komerčné prostredie.
Problémy a možné riešenia

Interval sadzby poplatku za rozvoj - od 10  do 35 €/m2 nadzemnej podlažnej plochy.

Uvedené sadzby sú v zákone nereálne vysoké a bez náležitých prepočtov ich oprávnenosti. Rovnako ani obce nebudú mať povinnosť  vypracovať základnú „ekonomiku“ územia (ako sa uvádza v dôvodovej správe), nakoľko táto časť bola zo zákona počas jeho prípravy odstránená. Vyššie sadzby majú vplyv na zníženie dostupnosti

bývania (keď hovoríme o rezidenčnej výstavbe)

a rast finančného zaťaženia pre podnikateľský

sektor (pri inej výstavbe).

IUR navrhuje interval sadzby od 0 do 10 €/m2

Možnosti stanoviť poplatok na rôzne územia umožňuje diskrimináciu stavebníkov a podporuje korupčné prostredie.

Zákon umožňuje obciam spoplatniť aj malé územie, na ktorom žije len 5% obyvateľov maximálnou sadzbou (bez akéhokoľvek relevantného podkladu), zatiaľ čo stavby v území doslova cez ulicu nemusia byť zaťažené poplatkom vôbec. Možnosť účelového použitia (či až zneužitia) poplatku proti jednotlivým projektom dáva aj možnosť meniť poplatok každý rok. Na rozdiel od daní z nehnuteľností

neexistuje maximálny rozptyl medzi najviac a

najmenej zaťaženým územím, resp. medzi

najviac a najmenej zaťaženým typom stavby.

IUR navrhuje interval sadzby od 0 do 10 €/m2

Nemožný zápočet = dvojité spoplatnenie.

Zákon neobsahuje možnosť zápočtu investícií, ktoré na základe požiadavky samosprávy realizuje do verejnej infraštruktúry sám stavebník. Pri súčasnom nastavení zákona nastane situácia, keď stavebník postaví infraštruktúru sám a ešte za ňu zaplatí aj poplatok obci. Zachová sa tak dnešný systém ad-hoc rokovaní s mestom a navyše pribudne poplatok.

IUR navrhuje interval sadzby od 0 do 10 €/m2

bottom of page